O HUSITSTVÍ ŘEKLI

„Jako věrní a čestní bojovníci, nesouce ve své krvi dědictví našich slavných dějin a vždy jsouce pamětlivi nezapomenutelných hrdinských činů našich mučedníků u vůdců, Jana Husa i Jana Žižky z Trocnova, slibujeme býti jich důstojni...“
Rudolf Medek, Přísaha Legionáře, 1917

„Husitskou revoluci můžeme označit společně s francouzskou nebo severoamerickou revolucí jako světodějný příspěvek k životním formám atlantické kultury. Uznáváme ji navíc jako důležitou etapu v dějinách vzniku evropských revolucí.“
Ferdinand Seibt, Hussitenstudien, 1962

„My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na sněmu českém proti koncilu kostnickému. My jsme potomci oné katolické šlechty, která u Lipan porazila Tábory a na Bílé hoře husitské sbory české. My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů, komunisty 15. století, a my, Schwarzenbergové, budeme bojovat proti všem novohusitům s touže rázností, jako pánové z Růže bojovali proti starým husitům.“
Karel Schwarzenberg, mluvčí české šlechty na Českém sněmu 25. listopadu 1889

„Já, zajisté, a naši bychom se k Husovi znali, i kdyby, čehož bůh uchovej, celé Čechy se ho zřekly; bude náš, kteří jsme ho zabili, když ho opustíte vy, kteří jste ho hájili.“
Martin Luther, 1522

„Otcové Basilejského koncilu byli před Domažlicemi nadšeni pro meč, s nímž chtěli vyhladit zlořečené plémě husitské. Po Domažlicích však obrátili pozornost na důsledky husitského vítězství v zahraničí a začali uvažovat o mírné a pokojné cestě k dorozumění.“
Josef Macek, Denník Petra Žateckého

„Byli prvními v Evropě, kteří sáhli ke zbrani jen proto, že byli k tomu dohnáni nevyhnutelností, ne pro pozemské statky, ne pro světskou moc a vládu, nýbrž na obranu ohrožených nejvyšších statků člověka: práva na sebeurčení a svobody svědomí.“
František Palacký, Dějiny národa českého... 3. vydání 1877

„Veliký zápas, jejž český národ podstoupil v duchu Husově za opravu církve a za uznání čistého zákona Božího, byl mu od začátku zároveň bojem za obranu národní cti a důstojnosti české.“
Karel Krofta, Žižka a husitská revoluce, 1936

„Je pravda, že hrdinný a vítězný zápas Čechů husitských za svou pravdu, tj. za prohloubení a zopravdovění náboženského života, zůstane největší slávou českých dějin. Je málo národů, kteří v zápase o myšlenku, jež měla přinést pokrok všemu křesťanstvu, tedy nikoliv v zápase o zisky hmotné jakéhokoli druhu, byli tolik obětovali, jako národ náš.“                                                                                          Josef Pekař, O smyslu českých dějin, Praha 1990

„Přes všechny stíny středověké tmy, hrůzy válek a surovosti doby, zdvihá české dějiny s jménem Jana Husa spojené do takových výšin, že posvátné úctě před nimi se neubrání ani protivník zásadní, má-li smysl pro velikost a pravdu.“                                                               Josef Pekař, O smyslu českých dějin, Praha 1990

„... Myslím si, že doba husitská má v sobě cosi, co bychom si měli trvale připomínat. Byla to totiž poslední doba v našich dějinách, kdy velká část Čechů dovedla za svou pravdou stát až do konce a bránit ji.“
Václav Havel, Husitské muzeum Tábor, 29. května 1990

„... Husův i dnes platný apel spočívá především v důrazu na otázku mravní. Spočívá v přesvědčení, že je člověk povinen poměry své doby hodnotit vyšším mravním hlediskem. V Husově pojetí je člověku dána svoboda hodnotit světské poměry, vyjadřovat se k nim a v souladu se svým názorem jednat. Cítím neustálou povinnost zabývat se Husovým odkazem.“
Václav Klaus, Betlémská kaple, 6. července 2003

„Kromě Krista, není žádný papež hlavou této církve obecné.“
Jan Hus, O církvi 1413

„Kristus ví, že mám raději dobrého Němce, než špatného Čecha, i kdyby to byl můj bratr.“
Jan Hus, 1409

V podvečer jubilejního roku 2000 papež Jan Pavel II. morálně rehabilitoval českého reformátora Jana Husa, ocenil jeho morální odvahu tváří v tvář smrti a vyjádřil hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl vydán.

 

Čerpáno z multimediálního CD-ROM Husitství a literatura. Vydalo Husitské muzeum v Táboře

Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým. - Václav Brožík
Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým.
Václav Brožík.
 
Mistr Jan Hus na hranici. - Kamil Vladislav Muttich
Mistr Jan Hus na hranici.
Kamil Vladislav Muttich